1031 Budapest, Aranyhegyi út 21. +36 1 426 7714, +36 30 445 9610

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek minden a Térkő Universum Kft. (továbbiakban: Kereskedő) és a Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) közötti üzletre, szerződésre  építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része.

Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Kereskedő és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a Megrendelő ettől eltérő egyedi vagy általános üzleti feltétele csak a Kereskedő írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Szerződés létrejötte

Jelen szerződés létrejön, ha Megrendelő írásos (fax vagy e-mail útján) vagy szóbeli (Kereskedő székhelyén leadott, áru vételére szóló megrendelését Kereskedő írásban vagy  a helyszínen szóban visszaigazolja. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.

3. Megrendelés

A vevők megrendeléseiket írásban adják le.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését (fajtáját és típusát), színét, mennyiségét (db, m2) valamint a kért szállítási időpontot, pontos szállítási címet vagy egyértelmű leírást a szállítás helyszínéről, a termék átvételére jogosult vevői képviselő nevét, adatait, aláírási jogosultságát. Vevő helyszíni képviselőjének személyes adatait, az átvételre vonatkozó jogosultságát, a szállítólevelek leigazolására, aláírására való meghatalmazását Vevő/Megrendelő köteles az adásvételi szerződésben feltüntetni. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű kár a Vevő/Megrendelő terhére esik.

A szállítás módja tekintetében a megrendelésben a Vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri az adott gyártó telephelyén.

A Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára.  A megrendelések teljesítésére a Térkő Universum Kft. csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Térkő Universum Kft.nek. Terméket a Térkő Universum Kft. nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet – számítások megfelelőségéért a Térkő Universum Kft. nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

4. Árak

Az árak a rendelés időpontjában érvényes Gyártói listaárak, melyek a Gyártó gyártelepén történő átvétellel érvényesek, raklap, csomagolás és szállítási költség nélkül. Az árak bruttó árak, melyek a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-t tartalmazzák  Az árak a gépi felrakás költségét tartalmazzák. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Térkő Universum Kft. az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja.

Telephelyi átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A Térkő Universum Kft. jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termék díjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

A vételárat a megrendelés visszaigazolását követően a Kereskedő egyoldalúan akkor módosíthatja, ha

-a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,

– a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői kötültekintés mellett sem volt előre látható,

– a szerződéskötés és a  teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az euróhoz vagy konvertibilis valutához képest jelentősen, azaz legalább 5 % mértékben leértékelte.

5. Fizetési feltételek

Kereskedő a vevő igényének (megrendelés alapján) megfelelően jogosult – a számviteli törvény szabályainak figyelembe vételével –  számlát kiállítani.  A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni.. A számla ellenértékét  a vevő/megrendelő többféle módon egyenlíthet ki:

– előre átutalhatja a Kereskedő bankszámlaszámára, illetve

személyesen a térkőmintakertünk irodájában készpénzben.

A termék kiszállítása, elszállítása csak a vételár és a fuvarköltség teljes kiegyenlítése után történhet!

6. Teljesítés (átvétel) helye, ideje és módja

Az átvétel helye:

– vevő által szervezett fuvar esetében az adott gyártó gyári telephelye,

– Térkő Universum Kft. raktárában lévő készlet esetén a Térkő Universum Kft. telephelye.

E két esetben átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Ebben az esetben a berakódás már a Vevő felelősségére és kockázatára történik.

– Térkő Universum Kft. által szervezett fuvar esetén Vevő által a megrendelésben megadott szállítási cím (telekhatár), Ekkor az átvevő személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Térkő Universum Kft. visszaszállíttatja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni. A termék átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre. Térkő Universum Kft. EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.

Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A vevő tájékoztatni köteles a Térkő Universum Kft.t, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is – a Térkő Universum Kft. az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért a Térkő Universum Kft. állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli.

7. Raklapok és big-bag -ek:

Gyártók térkő termékeiket egységrakatokban értékesítik, raklapokon vagy Big Bag zsákokban. Gyártó a raklapokat maximum soronként, raklapbontási díj felszámításával bontja meg.

A Big Bag-eket nem bontják meg a gyártók.

A Gyártók szabvány és egyedi raklapok illetve Big Bag zsákok után betét- és használati díjat számolnak fel, melynek mértéke Gyártótól függően változó.

8. A raklapok visszaszállítása

A gyártók termékeiket fa alapanyagú raklapokon értékesítik fóliázott csomagolás módszerrel, amelyen a gyártó adatai, cégneve, védjegye és egyéb megkülönböztető jelzése – amely igazolja a gyártót – feltüntetésre kerül. A hibátlan, sérülésmentes raklapokat, mint göngyölegárut gyártó kereskedője az ún. kísérő raklap-jegyekkel együtt a vételtől számított az egyes gyártók által meghatározott időtartamon belül visszavásárolja az adott Gyártó aktuális árlistája alapján és arról jóváíró számlát állít ki. Vevő kötelezettsége a raklapok saját költségen, a kereskedő vagy az egyes gyártók telephelyére történő visszaszállítása. A határidőn túli visszaszállítás esetén gyártó jogosult visszautasítani a raklapok visszavételét, ezért a határidőn túli raklap vásárlására gyártó törvényes képviselőjének írásbeli egyedi engedélyezésére van szükség. A Kereskedő/Gyártó a hibás, sérült terméket, egyéb terméket, téves megrendelést, többletterméket, felesleget nem vásárol vissza, az a vevő saját kockázatába tartozik.

9. Termékszavatosság, garancia:

Az egyes Gyártók termékeikért a termékfelelősségre vonatkozó törvény szabályai szerinti felelősséggel tartozik. A törvényes előírások és a hatályban lévő, kötelező érvényű műszaki, európai és nemzeti szabványok szerint szavatolja termékei műszaki jellemzőit, minőségi követelményeit. Gyártók termékeit az alábbi, harmonizált európai szabványok szerint garantálja:

-MSZ EN 1338/2003 Beton útburkoló elemek

-MSZ EN 1339/2003 Beton járdalapok

-MSZ EN 1340/2003 Beton útszegélyek

-MSZ EN 771-3/2003 Beton falazóelemek

Gyártók a terméket zárt, fóliázott raklapos csomagolásban értékesíti, ahhoz csatolja a minőségi tanúsítványt, és a termék kísérő okmányait. Gyártók a termékre cseregaranciát csak és kizárólag a még nem beépített és nem lerakott térkőre ad. Bármilyen minőségi kétség, kifogás esetén a térkő termék a minőségi vizsgálatig nem építhető be. Felek a minőségi kifogást mintavétel alapján igazságügyi műszaki szakértő bevonásával közösen vizsgálják, és a mintavételt valamint a vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. A termék felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek, melyeknek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek, mivel a termékben folyamatosan zajlanak a kémiai reakciók. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. Az irányadó szabványok szerint ezért színeltérésre, mészkivirágzásra gyártónak nincs garanciális, illetve jótállási kötelezettsége. Szintén nincs cseregaranciája a mindenkor kiszállított mennyiség 2%-áig terjedő töréskár erejéig.

Gyártónak kizárólag termékfelelőssége van, így nem vonatkozik a garancia és a szavatossági kötelezettség az esetleges vis major-elemi kárra, továbbá a termék lerakását végző, kivitelező által okozott elváltozásokra, kárra. Így különösen, ha nem megfelelően tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezik, ha nem megfelelő, elégtelen a kavics- vagy zúzalékágyazat, szakszerűtlen a fektetés vagy térkövenként változó és nem megfelelően betartott a fugatávolság, vagy szakszerűtlen, gumilap nélküli a vibrálás. Úgyszintén fektetési, kivitelezési hiba a lerakásnál, ha az anyagok különbözőségét, enyhe színeltérését, mészkivirágzását a normál, kezdő, záró és szegélyköveknél nem veszik figyelembe.

A termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint vevő/megrendelő köteles a minőségi kifogását a még be nem épített termékre vonatkozóan haladéktalanul, írásban benyújtani. Cseretermék esetén köteles a kifogásolt minőségű terméket a gyártónak vissza- és átadni. A minőségileg kifogásolt terméket a hatályos szabványok szerint gyártó laborvizsgálatra küldi, töréstesztre, nyomáspróbára, adalékanyag-vizsgálatra.

10. A kötelem megszüntetése megállapodással vagy egyoldalú nyilatkozattal:

A felek közös megegyezéssel a közöttük érvényesen létrejött írásbeli szerződést a jövőre nézve megszüntethetik, vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják. A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A szerződés megszüntetése, felbontása esetén Vevő köteles megtéríteni Gyártónak a megszűnés időpontjáig felmerült kezelési, rendelkezésre állási és gyártási költségeit, de minimum a megrendelt termék kikötött vételárának 40% forgalmi értékét. Gyártó jogosult ezt leszámlázni, és Vevő köteles a számla értékét 15 naptári napon belül megtéríteni.

Vevő a Ptk. 6:213. §-a alapján jogosult egyoldalúan elállni, vagy jognyilatkozattal felmondani a korábban írásban megkötött megrendelését. Egyoldalú vevői elállás vagy felmondás esetén azonban köteles a szerződésben megrendelt termék kikötött vételárának 60% forgalmi értékét bánatpénz jogcímén Gyártónak megfizetni. Gyártó jogosult ezt leszámlázni, és Vevő köteles a számla értékét 15 naptári napon belül megtéríteni.

Megrendelés esetén Gyártó a megadott szállítási határidőn túl díjmentesen max. 30 napig tárolja a terméket. Amennyiben ennek leteltével a termék nem kerül elszállításra, úgy a készlet felszabadul, vagy Gyártó a vevő részére tárolási díj ellenében tovább tárolja. A tárolási díj mértéke Gyártónként változó nagyságú.

11. Jogvita

Az Általános szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben, valamint a felek által kötendő egyedi szerződésre a hatályos Ptk. szabályai irányadók.

Bírósági hatáskör és illetékesség a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX Törvény szerint 2018.május 01-től.

–  20. § (1) bekezdés: A törvényszék hatáskörébe tartoznak mindazok a perek, amelyek elbírálását törvény nem utalja a járásbíróság hatáskörébe.

– (3) bekezdés: A járásbíróság hatáskörébe tartoznak azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg.

Amennyiben Megrendelő/Vevő magánszemély fogyasztó, úgy a Pp. 26. §-a alapján a vállalkozás által fogyasztóval szemben szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szerződő Felek, mint gazdálkodó szervek és gazdasági társaságok a jelen ÁSZF alapján a Pp. 27. §-a szerint vagyonjogi ügyek tekintetében a szerződésből eredő jogvitájuk esetére értékhatártól függetlenül a II-III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  Az illetékességi kikötés hatálya kiterjed szerződő felek jogutódjára is.

Térkő Universum Kft.
1031 Budapest, Aranyhegyi út 21.
Kereskedő
Végh János ügyvezető

PARTNEREINK