1031 Budapest, Aranyhegyi út 21. +36 1 426 7714, +36 30 445 9610

Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezető

Jelen dokumentum a Térkő Universum Kft. adatkezelési tájékoztatóját tartalmazza.

 1. A Térkő Universum Kft. Adatkezelési tájékoztatója

2.1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen dokumentum célja, hogy a Térkő Universum Kereskedelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-322416, adószám: 26291714-2-41, székhely 1031 Budapest, Aranyhegyi út 21.)- a továbbiakban Térkő Universum Kft. – által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről tájékoztatást nyújtson.

A Térkő Universum Kft. elkötelezett abban, hogy mindenki számára tiszteletben tartsa a magánélethez való jogát személyes adatainak gépi feldolgozása során és maradéktalanul megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak beleértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét is (továbbiakban: „GDPR”).

2.2. Az adatkezelő

 • Adatkezelő neve: Térkő Universum Kft.
 • Adatkezelő címe: 1031 Budapest, Aranyhegyi út 21.

2.3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 • Térkő Universum Kft.
 • 1031 Budapest, Aranyhegyi út 21.
 • terkouniversum@gmail.com
 • +36 30 445 9610

2.4. Alapelvek, célok

A Térkő Universum Kft. az érintettektől kizárólag olyan adatokat kér és tart nyilván, amelyek a szerződés teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényegesek, és az Érintett személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az érintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A Térkő Universum Kft. csak a szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig.

A Térkő Universum Kft. által kezelt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lennie.

A Térkő Universum Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Az adatok megadása nem kötelező, de ennek hiányában nem lehetséges a vásárlás, mivel a Térkő Universum Kft. nem rendelkezik a szerződés és a vonatkozó jogi előírások teljesítéséhez szükséges adatokkal.

 

2.5. A kezelt adatok köre és jogalapja

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat is kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. Az adatok megadásával hozzájárul, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

A Térkő Universum Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Telephelyünkön személyesen vásárló vevők által megadott személyes adatok. (Vezeték- és utónév, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefon- és faxszáma stb.) A vásárlás és a fizetés dokumentálása.

Számviteli kötelezettség teljesítése.

A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.

A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
A gyártói partnerektől a rendelt áru kiszállításához megadott szállítási adatok. Azért szükséges, hogy a Térkő Universum Kft. ki tudja szállítani a partnereitől rendelt árut a vevőnek. A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
E-mail-en történő közvetlen vevői ajánlatkérések során megadott személyes adatok: e-mail cím, építkezés helye, építtető neve, egyéb kapcsolódó adatok Azért szükséges, hogy a Térkő Universum Kft. ajánlatot tudjon adni az ajánlatkérésre. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a Térkő Universum Kft. jogos érdeke.
Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében kötelezően kezelt adatok: fogyasztó neve, lakcíme, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, fogyasztó panaszának részletes leírása Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében. Az adatkezelés jogalapja a  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján

 

2.6. A kezelt adatok tárolásának időtartalma

A Térkő Universum Kft. az általa kezelt adatokat az adattakarékosság elvének megfelelően csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig, illetve az esetleges jogszabályi előírásokban foglalt kötelező megőrzési ideig tárolja.

A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján tárolt adatokat a szerződés teljesítését és az önként vállalt vagy kötelező jótállási idő lejártát követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi kötelezettség alapján tárolt adatokat a jogszabályban foglalt kötelező megőrzési ideig tároljuk. Ha például az adatokat a Számv. tv. alapján kötelesek vagyunk megőrizni, akkor az adatokat az az érintett hozzájárulásától függetlenül leghamarabb csak vásárlást követő 8. év múlva törölhetjük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulásával tárolt adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből tárolt adatokat az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

2.7. Jogalap

A Térkő Universum Kft. az érintett személyes adatait – ide nem értve a különleges adatokat – különösen az alábbi jogalapokon kezelheti:

Hozzájárulás: Az Érintett – amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a szerződések teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettség teljesítése: uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.

Jogos érdek: ide tartoznak a Térkő Universum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. A Térkő Universum Kft. vagy harmadik fél jogos érdekét az adatkezelési célra vonatkozó Kivonat rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha a Térkő Universum Kft. érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy a Térkő Universum Kft. jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly a Térkő Universum Kft. és az Érintett érdekei között.

2.8. Az adatok továbbítása

Térkő Universum Kft. meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség, teljesítése, vagy a vállalatcsoport belső adminisztratív céljának teljesítése érdekében – az érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Ilyen esetek például:

 • szerződés teljesítéséhez adatok átadása a fuvarozó cégnek;
 • adatok továbbítása könyvelési szolgáltatás nyújtó cég számára
 • perrel vagy egyéb jogi probléma megoldásával kapcsolatos adatok továbbítása a Térkő Universum Kft. jogi képviselőjének.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Térkő Universum Kft. kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben a Térkő Universum Kft. személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára elérhetővé tesz), úgy a Térkő Universum Kft. köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó az érintett személyes adataival kapcsolatosan a Térkő Universum Kft. által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja, akkor az adattovábbítás csak akkor történhet az érintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikk cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges a Érintett kifejezett hozzájárulása.

2.9. Adatfeldolgozók

Térkő Universum Kft. a tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó munkáját ellenőrizzük.

Az adatfeldolgozó A személyes adatok köre és a tevékenység jellege
Klassic Kreatív Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám: 01-09-912575, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 9. Térkő Universum Kft. honlapjainak fejlesztését végzi és üzemeltetési támogatást nyújt. Ezen tevékenysége során nincs teendője a rendszerben tárolt személyes adatokkal kapcsolatban, de a rendelkezik a hozzáféréshez szükséges jogosultsági szinttel.
SZÁMTÁR-NOK Szolgáltató Betéti Társaság, cégjegyzékszám 13-06-045050, székhely: 2461 Tárnok, Béla utca 1./4. Térkő Universum Kft. számára kiszervezett könyvelési, bérszámfejtési és kontrolling tevékenységet végez, e feladatok teljesítése érdekében a SZÁMTÁR-NOK Szolgáltató Bt. munkatársai hozzáférhetnek a Térkő Universum Kft. ügyfelei számlázási adataihoz illetve a a munkavállalók személyes adataihoz.

2.10. Anonim felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezés

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Ez a jelsorozat önmagában nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az anonim azonosítással a szolgáltatók többet tudhatnak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, ezzel javíthatják szolgáltatásaik színvonalát. A coocie-k segítségével például tárolhatok a Felhasználók preferenciái, beállításai, ezek segítenek a bejelentkezésnél, személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését. Ilyenkor lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

2.11. Az e-mail címek felhasználása

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja.

Az ÁSZF vagy az Adatkezelő által nyújott szolgáltaságok változásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, ímélben juttatja el az érintettek számára. Az ilyen értesítési listáról leiratkozni nem lehet, de ezen értesítéseket az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

Hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Erről a Felhasználó bármikor leíratkozhat, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

2.12. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az Érintett kérelmezheti a Térkő Universum Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

2.12.1 A hozzáféréshez kapcsolódó jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Térkő Universum Kft.-től tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 • Az érintett személyes adat kategóriái,
 • Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén a Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e)
 • Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

Az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen)

A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha az adatot a Térkő Universum Kft. nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Érintett másként kéri.

A Térkő Universum Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Térkő Universum Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Térkő Universum Kft. jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben a Érintett által megjelölt személyes adatot a Térkő Universum Kft. nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintett írásban tájékoztatni.

2.12.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Térkő Universum Kft.-t a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. A Térkő Universum Kft. jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Térkő Universum Kft. számára.

Térkő Universum Kft. az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

A Térkő Universum Kft. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Térkő Universum Kft.tól aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére a Térkő Universum Kft. tájékoztatja őt ezen címzettekről.

2.12.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Térkő Universum Kft. a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Térkő Universum Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • A Térkő Universum Kft. a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az Érintett a Térkő Universum Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Térkő Universum Kft. számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • A Térkő Universum Kft. a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 • A Térkő Universum Kft. által kezelt adatot a Térkő Universum Kft.ra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • Az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Térkő Universum Kft. az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Térkő Universum Kft. az érintett személyes adatainak törlésére köteles, a Térkő Universum Kft. minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Térkő Universum Kft. a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

A Térkő Universum Kft. az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Térkő Universum Kft.tól aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére a Térkő Universum Kft. tájékoztatja ezen címzettekről.

A Térkő Universum Kft. nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően letehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.12.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Térkő Universum Kft. a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Térkő Universum Kft. ellenőrzi az adat pontosságát);
 • A Térkő Universum Kft. a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér;
 • A Térkő Universum Kft. számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett a Térkő Universum Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Térkő Universum Kft. számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Térkő Universum Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Érintett jogos indokaival szemben. ;

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Térkő Universum Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Térkő Universum Kft. az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Térkő Universum Kft.-től aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Térkő Universum Kft. tájékoztatja ezen címzettekről.

2.12.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Térkő Universum Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 • az adatkezelés a Térkő Universum Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást is.

A fenti esetekben a Térkő Universum Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, vagyis az adatokat törölni kell, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.12.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Térkő Universum Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Térkő Universum Kft. akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket: az Érintett a Térkő Universum Kft. rendelkezésére bocsátott és az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Térkő Universum Kft. az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében a Térkő Universum Kft. köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Térkő Universum Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében a Térkő Universum Kft. részéről megtett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Térkő Universum Kft. mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Térkő Universum Kft. megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

2.13. Eljárási szabályok az Érintetti jogok gyakorlása esetén

A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni:

Az Érintett a kérelmét az Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kéri a Térkő Universum Kft. intézkedését.

A Térkő Universum Kft. az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Térkő Universum Kft. a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Térkő Universum Kft. a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha a Térkő Universum Kft. az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet a Térkő Universum Kft. döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az Érintett az Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Térkő Universum Kft. a Érintettet a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett a Térkő Universum Kft. tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni a Térkő Universum Kft. által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha az Érintett a Térkő Universum Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Térkő Universum Kft. a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

2.14. Jogorvoslathoz való jog

2.14.1 Panasztételi jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve a Térkő Universum Kft.) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

2.14.2 Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Térkő Universum Kft-vel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

 

PARTNEREINK